In een recent arrest van 12 oktober heeft Hof van Cassatie zich uitgesproken over het facultatieve karakter van de nieuwe IOS-procedure.

Verschillende rechtbanken in het land waren nochtans van oordeel dat de IOS een verplichtend karakter vertoonde.  In een aantal gevallen werd de in het gelijk gestelde partij zelfs veroordeeld tot de gerechtskosten. Zo was er volgens de Kortrijkse rechtbank sprake van procesmisbruik en onnodige kosten bij niet-gebruik van de IOS. Het Hof van Cassatie heeft in zijn recent arrest hieraan paal en perk gesteld.

Cassatie bevestigt dat “de keuze van een gewone  gerechtelijke procedure in plaats van voor de procedure van invordering van onbetwiste geldschulden (IOS) op zich geen fout uitmaakt, noch blijkt geeft van procesmisbruik”.

De advocaat die optreedt voor een schuldeiser behoudt dus de mogelijkheid om in te vorderen via een klassieke dagvaarding. Op die manier kan hij bijvoorbeeld een grotere vergoeding (hogere intresten en schadebeding) voor zijn cliënt bekomen.

Het verplichtend karakter werd trouwens nooit door de wetgever voorzien. Die waakt steeds over het principe dat iedereen het recht moet hebben om een geschil voor te leggen aan de natuurlijke rechter.

Bovendien zijn er nog zaken hangende bij het Grondwettelijk Hof waarbij het niet uitgesloten is dat het ganse systeem alsnog ongrondwettelijke wordt verklaard.

Het Hof van Cassatie geeft hier impliciet het mandaat aan de advocaat om zijn cliënt goed te adviseren in de procedurekeuze. Afhankelijk van het dossier zal La-On een klassieke procedure, bemiddeling of een IOS aanraden. Steeds in het belang van onze cliënten en het dossier. Laat u dus goed informeren.