Als onderneming hechten we veel belang aan ethiek. Niet alleen in onze professionele activiteiten, maar ook hoe onze medewerkers zich gedragen. Daarom ondertekenen al onze medewerkers een gedrags- en ethiekcode. Lees hier wat onze werknemers handtekenen en zo letterlijk onderschrijven.

 

Gedrags- en ethiekcode

Deze gedragscode van La-On is de uiting van onze waarden en geeft richtlijnen voor onze persoonlijke en professionele omgang tussen medewerkers onderling en naar onze cliënten toe. Wij geloven dat een houding die gedragen wordt door deze code, bijdraagt tot de aard en kwaliteit van onze professionele activiteiten.

 

GELIJKWAARDIGHEID

Iedereen is gelijkwaardig ongeacht ras, cultuur, religie, geslacht, leeftijd of seksualiteit. Elke vorm van discriminatie heeft geen plaats bij La-On.

 

RESPECT EN HOFFELIJKHEID

Er wordt van elke medewerker verwacht respect te hebben en te tonen voor collega’s, bedrijf en cliënten. Respect is onder meer de waardering voor de kwaliteiten, prestaties of vaardigheden van een persoon. Kwetsend taalgebruik of gedrag wordt beschouwd als respectloos.

Hoffelijkheid draagt bij tot het respect voor collega’s en cliënten. Onder hoffelijkheid verstaan we vriendelijkheid, beleefdheid en andere omgangsvormen die bijdragen tot een aangename werkomgeving.

 

EERLIJKHEID EN INTEGRITEIT

Respect hebben voor elkaar betekent niet een kritiekloze werkomgeving. La-On is een bedrijf dat streeft naar eerlijkheid, openheid en transparantie. Over professioneel gedrag en resultaat wordt respectvol maar open gecommuniceerd. Dit draagt bij tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerker. Openheid laat ook toe om de kwaliteit, dienstverlening en werking van La-On te verbeteren.

 

VERTROUWELIJKHEID

De aard van de activteiten van La-On vraagt om een vertrouwelijke behandeling van elk dossier of project. Medewerkers mogen de identiteit en inhoud van dossiers in geen enkel geval delen met derden. Iedere medewerker valt daarom onder de deontologische code van de advocatuur, zelfs al is het personeelslid geen uitvoerend advocaat. Iedere werknemer handelt immers in naam van één van de advocaten die verbonden zijn aan La-On.

 

ONTOELAATBAAR GEDRAG

Ontoelaatbaar gedrag zijn de gedragingen die in strijd zijn met deze gedragscode en/of de wetgeving.

Onder ontlaatbaar gedrag valt onder meer:

  • Seksuele intimidatie
  • Obscene of seksueel getinte opmerkingen, gebaren of grappen die als kwetsend of intimiderend beschouwd kunnen worden
  • Drugs- en alcoholgebruik op de werkvloer en/of gebruik dat het naar behoren functioneren belemmert
  • Bedreigingen of geweld
  • Strafbare overtredingen

Ontoelaatbaar gedrag dient onmiddellijk gemeld te worden. La-On gaat met elke melding discreet om en zal na evaluatie de nodige sancties ondernemen.