Advocaat Kim Wybo legt uit wat er verandert aan wetgeving in de maand mei.

Modernisering van de insolventiewetgeving

Vanaf 1 mei zal het insolventierecht worden uitgebreid in die zin dat de nieuwe wetgeving van toepassing zal zijn op alle ondernemingen, en niet alleen op handelaars.

Dit betreft een gevoelige uitbreiding van het personele toepassingsgebied in vergelijking met vroeger. Zo zullen insolventieprocedures toegankelijk zijn voor vrije beroepen (artsen, advocaten,…) , landbouwers, vzw’s, stichtingen, maatschappen en burgerlijke vennootschappen met handelsvorm. Ook buitenlandse organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die deelnemen aan het rechtsverkeer zoals ‘trusts’, zullen hieronder vallen.

Een gefailleerde natuurlijke persoon zal al vóór de sluiting van de faillissementsprocedure kwijtschelding kunnen vragen van de restschulden (dit zijn de onbetaalde schulden op het einde van de insolventieprocedure).  Verder zullen nieuwe goederen en bedragen die de gefailleerde ontvangt vanaf de faillietverklaring  uit het actief worden gehaald. Inkomsten uit een nieuwe activiteit, of het ontvangen van een erfenis na opening faillissement, zullen uit de faillissementsboedel vallen.

De gefailleerde wordt na zijn faillissement dus beter beschermd om niet in een negatieve spiraal van schuldopbouw terecht te komen. Dit betekent wel dat iedere ondernemer extra oplettend moet zijn voor bedrijven die in slechte papieren verkeren. Credit control en debiteurenbeheer winnen weer aan belang in het bedrijfsleven.

Credit control en debiteurenbeheer winnen weer aan belang in het bedrijfsleven.

Een gebrek aan medewerking met de curator is in de nieuwe wetgeving geen criterium meer voor de kwijtschelding van schulden. De kwijtschelding kan enkel nog geweigerd worden in geval van grove fouten die hebben bijgedragen tot het faillissement.

WCO (Wet op de Continuïteit van de Onderneming)

De WCO-procedure blijft grotendeels overeind, met uitzondering van een aantal bepalingen die ‘misbruik’ moeten tegengaan.

De huidige WCO-wet bepaalt dat vanaf de neerlegging van het verzoekschrift tot opening van de reorganisatieprocedure (periode van opschorting genaamd) ‘geen enkele tegeldemaking van roerende of onroerende goederen ingevolge de uitoefening van een middel van tenuitvoerlegging’ mag geschieden tot de beslissing omtrent het ingediende verzoek.

De nieuwe wet voorziet hierop twee uitzonderingen.

  1. De regel van de ‘opschorting’ zal ten eerste niet gelden voor een schuldenaar die minder dan zes maanden tevoren reeds het openen van een WCO-procedure heeft aangevraagd.
  2. Als tweede uitzondering voorziet de nieuwe wet dat indien de dag die vastgesteld is om over te gaan tot de gedwongen verkoop van (roerende of onroerende) goederen afloopt binnen een termijn van twee maanden ingevolge het neerleggen van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, de werkzaamheden van verkoop op beslag kunnen worden verdergezet. De rechtbank kan in beide gevallen wel ‘anders beslissen’, en dus toch een opschorting toekennen aan de verzoekende schuldenaar, evenwel op voorwaarde dat de schuldenaar hierom verzoekt in zijn verzoekschrift.

Gewijzigde opzeggingstermijnen bij het begin van de tewerkstelling

Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat met minder dan 6 maanden anciënniteit, wordt de opzegtermijn in de eerste drie maanden verminderd.

Voor werknemers minder dan 3 maanden in dienst, bedraagt de opzeggingstermijn voor arbeidsovereenkomsten vanaf 1 mei, voortaan één week. De wijziging geldt enkel voor een opzegging betekend door de werkgever. De termijnen in acht te nemen door de werknemer wijzigen niet.

 

GDPR gaat definitief van kracht

Op 25 mei treedt de nieuwe privacywetgeving, beter gekend als de GDPR of AVG definitief in werking. Eigenlijk was ze zelfs al een tijdje van kracht, maar vanaf 25 mei kunnen er ook sancties opgelegd worden bij niet-naleving ervan. Vragen over de GDPR of begeleiding nodig? Contacteer onze DPO (Data Protection Officer), uw aanspreekpunt voor alle vragen over privacy en de nieuwe spelregels.   dpo@la-on.eu